Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

PROJEKTY

Digitalizace škol

Na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT)
č. MSMT-2390/2022-13 ze dne 23. 2. 2022, opravného rozhodnutí ze dne 16. 3. 2022 a
usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 4. 4. 2022 byla naší organizaci poskytnuta
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2022 – Nástroje
pro oživení a odolnost.

shadow

Šablony III

Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p. o. je realizátorem projektu
“Šablony III”.
Předpokládaná doba realizace projektu: 1.9.2021 – 30.6.2023.
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jednu z/kombinací následujících témat: personální podpora,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora
extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků,
spolupráce s veřejností.
Cíl projektu: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh
práce. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.
Vybrali jsme tyto šablony:
– Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
– Projektový den mimo školu
– Odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022169
Název projektu CZ: MŠ Komenského Šternberk – Šablony III
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekt je spolufinancován Evropskou unií“ – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Plakátek
shadow