Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

7. třída - KUŘÁTKA

V naší mateřské škole máme rovněž dvě speciální třídy pro děti s vadami řeči – KUŘÁTKA a MEDVÍDCI. V obou těchto třídách je zapsán menší počet dětí (12), pracují zde kvalifikované učitelky se specializací na logopedii.
Denně se intenzivně věnují rozvoji řeči individuálně (v době od 6.30 do 8.00 hodin), v průběhu dne i kolektivně – zde se zaměřují na rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, fonematického sluchu, artikulace, sluchové diferenciace a rytmizace. Velká pozornost je věnována rozvoji motoriky (jemné i hrubé, motoriky mluvidel, grafomotoriky).Celoroční plán je upraven tak, aby děti hravou formou spojily přípravu na školu v oblasti rozumové a v nácviku správné výslovnosti v oblasti řečové.

Vaše paní učitelky Mgr. Kamila Neumannová a Mgr. Kateřina Neumannová

shadow